Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Rodo

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informujemy, że :

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit :

a)  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

c)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

d)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

e)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

f)  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

3. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom umożliwiającym prawidłowe zarządzanie placówką  oraz pozwalające na realizację zadań ustawowych. Dane powierzane i przechowywane są na podstawie i zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

4.Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto Pana/Pani dane przechowywane będą na czas wskazany w przepisach prawa, instrukcji kancelaryjnej, na czas  zawartych umów oraz zgodnie z terminem udzielonej gwarancji lub/i rękojmi wynikającej z umowy. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody - do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona.

5. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda jak również  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. W przypadku danych osobowych, które są wymogiem ustawowym ich podanie jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w przypadku danych osobowych, które podawane są dobrowolnie, ich przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zajęcia się Państwa sprawą.


 


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Grupy Kampinos AK   w Kaliszkach z siedzibą w Kliszki 170, 05 – 152 Czosnów.
 • Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e- mail zspkaliszki@wp.pl.
 • W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres 
 • e-mail: iod@czosnow.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustawowym na podstawie  przepisów prawa (art. 6 ust 1 pkt c i pkt e).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy szkoły w zakresie pełnionych obowiązków służbowych oraz instytucje państwowe w zakresie określonym prawem oświatowym.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
           ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
           Telefon: 22 860 70 86

 • W zależności od załatwianej sprawy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dobrowolne. W przypadku wymogu ustawowego jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania może być (w przypadku realizacji obowiązku szkolnego przez Pana/Pani dziecko) wszczęcie postępowania administracyjnego. W innych przypadkach wiąże się to z odmową załatwienia sprawy, z którą Pan/Pani zwraca się do Szkoły.